11 Jul 2014 ADONIA, ORIANA, AURORA - shipsnmoreships